ShipChung Sandbox

Tải tài liệu hướng dẫn tích hợp

Hỗ trợ tích hợp

Bạn cần sự giúp đỡ? Bạn muốn tích hợp Shipchung vào website của mình nhưng đang gặp sự cố
Bộ phận kỹ thuật và chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ giải đáp những vướng mắc, tư vấn cho bạn hình thức tích hợp phù hợp nhất. Nếu tích hợp gặp khó khăn? Hãy liên hệ với kỹ thuật hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được giúp đỡ

Hướng dẫn tích hợp nút thanh toán vào website

1. Tải SDK Shipchung

2. Cấu hình PHP SDK

Mở file index.php trong thư mục SDK mà Shipchung cung cấp sau đó sửa lại cấu hình Api Key thành Api key mà shipchung cung cấp cho bạn .


Lưu ý: Để lấy API quý khách vui lòng nhập vào hệ thống quản trị seller.shipchung.vn , sau đó vào mục Cấu hình tài khoản -> Api Key


3. Chèn mã javascript

Chèn đoạn mã dưới đây vào cuối trang web .

Sau đó đổi đường dẫn sau http://sanbox.shipchung.vn/sc-sdk-php/?action=sendOrder trong đoạn javascript dưới thành đường link đến SDK của shipcung trên website của bạn , ví dụ : http://mywebsite.com.vn/sc-sdk-php/?action=sendOrder

<script> 
(function(d, s, id, exports) { 
   exports.SDK_URI = exports.SDK_URI || 'http://sanbox.shipchung.vn/sc-sdk-php/?action=sendOrder'; 
   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];    
   if (d.getElementById(id)) return; 
   js = d.createElement(s); js.id = id; 
   js.src = "http://services.shipchung.vn/sdk/scripts/sc-button.js?version=v0.1"; 
   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 
  }(document, 'script', 'sc-jssdk', window)); 
</script> 


4. Định nghĩa và cấu hình sản phẩm

Chèn đoạn html dưới đây vào nơi muốn hiển thị nút .

<div class='shipchung' data-sc-style="green" data-sc-size="default" data-sc-
text="Thanh toán và vận chuyển"> 
 // ITEMS (Code thông tin cho 1 hoặc nhiều sản phẩm) 
</div> 

Các thông số cấu hình cho nút

Tham số Kiểu dữ liệu Giải thích
data-sc-style String Tùy chỉnh style của nút bao gồm các style sau:
 • default
 • orange
 • blue
 • green
data-sc-size String Tùy chỉnh size của nút bao gồm các size sau::
 • default
 • small
 • medium
 • large
data-sc-text String Đoạn text hiển thị trên nút (mặc định “Thanh toán và vận chuyển”)
data-sc-image (optional) String Nếu khai báo thuộc tính này hệ thống sẽ lấy link hình ảnh trong thuộc tính làm background cho nút
* Chú ý: Các trường bôi đậm là bắt buộc


5. Định nghĩa và cấu hình sản phẩm

Tất cả thông tin về sản phẩm sẽ nằm trong nội dung của nút, các sản phẩm sẽ phân tách nhau bới thẻ <items></items>

<div class='shipchung' data-sc-style="green" data-sc-size="default" data-sc-text="Thanh 
toán và vận chuyển">  
 <!—Thông tin sản phẩm 1 --> 
 <items 
  item-name="Máy tính bảng" 
  item-price="5990000" 
  item-quantity-id="quantity-12" 
  item-weight="2" 
  item-link="http://yourdomain/products/tablet.html" 
  item-image="http://yourdomain/images/item-2.png" > 
 </items>  
 
 <!—Thông tin sản phẩm 2 --> 
 <items 
  item-name="Máy tính bảng" 
  item-price="5990000" 
  item-quantity-id="quantity-12" 
  item-weight="2" 
  item-link="http://yourdomain/products/tablet.html" 
  item-image="http://yourdomain/images/item-2.png" > 
 </items> 
</div> 

Các thông số cấu hình cho nút

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Giải thích
item-name String Tên sản phẩm
item-price String Giá sản phẩm
item-quantity String Số lượng sản phẩm (nếu có chức năng chọn số lượng thì không cấu hình thuộc tính này)
item-weight String Khối lượng của sản phẩm (g)
item-quantity-id (optional) String Nếu khai báo thuộc tính này giá trị số lượng sản phẩm sẽ lấy theo giá trị theo id của input mà bạn khai báo.
- Sử dụng khi có chức năng chọn số lượng
item-link String Liên kết đến sản phẩm
item-image String Hình ảnh sản phẩm
* Chú ý: Các trường bôi đậm là bắt buộc


6. Kết quả